Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Tìm Kiếm Theo

Giấy in nhiệt K80x80mm

23.500 ₫ / Cuộn

500-999 cuộn 23.000 ₫
1.000-1.999 cuộn 20.500 ₫
2.000-4.999 cuộn 20.500 ₫
Trên 5.000 cuộn 20.000 ₫
Giấy in nhiệt K80x65mm

17.000 ₫ / Cuộn

500-999 cuộn 16.000 ₫
1000-1999 cuộn 13.000 ₫
2000-4999 cuộn 12.500 ₫
Trên 5000 cuộn 12.200 ₫
Giấy in nhiệt K80x45mm

8.000 ₫ / Cuộn

500-999 cuộn 6.500 ₫
1000-1999 cuộn 6.200 ₫
2000-4999 cuộn 6.000 ₫
Trên 5000 cuộn 5.700 ₫
Giấy in nhiệt K57x80mm

19.000 ₫ / Cuộn

500-999 cuộn 17.000 ₫
1000-1999 cuộn 16.500 ₫
2000-4999 cuộn 16.000 ₫
Trên 5000 cuộn 15.500 ₫
Giấy in nhiệt K57x38mm

6.500 ₫ / Cuộn

500-999 cuộn 4.800 ₫
1000-1999 cuộn 4.500 ₫
2000-4999 cuộn 4.200 ₫
5000 cuộn trở lên 4.000 ₫
Giấy in nhiệt K57x45mm

7.000 ₫ / Cuộn

500-999 cuộn 5.500 ₫
1000-1999 cuộn 5.300 ₫
2000-4999 cuộn 5.000 ₫
Trên 5000 cuộn 4.800 ₫
Top